loader

ขั้นตอนแรกของนักเทรด

แม้จะได้รับความคิดเห็นเชิงลบเกี่ยวกับฟอร์เร็กซ์ แต่แพลตฟอร์มนี้ยังคงเครื่องมือที่ไม่เปลี่ยนแปลงสํา หรับการทํา รายได้สํา หรับนัก เทรดที่ประสบความสํา เร็จส่วนใหญ่ เหตุใดความคิดเห็นจึงแตกต่างกันมากเมื่อนักเทรดบางคนยังกล่าวอ้างต่อไปไม่หยุดว่า การเท รดฟอร์เร็กซ์เป็นการดํา เนินการที่ไม่สร้างผลกํา ไร ในขณะที่นักเทรดรายอื่นต้องการโน้มน้าวใจผู้ใช้งานแพลตฟอร์มในสิ่งที่ตรงกัน ข้าม?

กลไกการสร้างรายได้นั้นเรียบง่ายและมันสามารถเข้าใจได้ และนักเทรดเหล่านั้นที่เริ่มดํา เนินการโดยไม่มีแผนการเทรดและไม่ได้รับ การฝึกอบรมมาก่อนย่อย่ มประสบกับความสูญเสียและความล้มเหลวอย่าย่ งแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นสาขาใด ๆ โดยไม่คํา นึงถึงความเฉพาะ เจาะจงและสาขาความรู้และการปฏิบัติเท่านั้นที่จะช่วยให้ยืนหยัดและรักษาคํา สั่งเทรดของพวกเขาได้ ข้อความเหล่านี้เป็นความจริง อย่าย่ งไม่ต้องสงสัย เนื่องจากการไม่มีกลยุทธ์เชิงบุคคล แนวทางเฉพาะบุคคลร่วมกับความรู้พื้นฐานสามารถป้องกันไม่ให้นักเทรด สร้างแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับตลาดการเงินในอนาคต แต่ยังทํา ลายบัญชีการเทรดใด ๆ ในระยะเวลาอันสั้นสั้ อีกด้วย แม้จะมีข้อเท็จ จริงที่ว่า มีอัลกอริธึมและข้อกํา หนดทั่วไป แต่ผลการเทรดจะแตกต่างกันเสมอ เพราะเราทุกคนแตกต่างกัน และเราแต่ละคนมี แนวคิดส่วนตัวเป็นของตัวเอง

เพื่อให้การเทรดประสบความสํา เร็จและมีกํา ไร จํา เป็นต้องสร้างแพลตฟอร์มที่มั่นคงและหนักแน่นสู่การเริ่มต้น ตามกฎแล้ว นัก เทรดเริ่มต้นจํา นวนมากไม่สนใจการฝึกอบรมในขั้นขั้ เตรียมการ และไม่เข้าใจว่า ตลาดการเงินดํา เนินการภายใต้กฎหมายใด ควรให้ ความสํา คัญกับสิ่งใดเป็นลํา ดับแรก และอัลกอริทึมของการดํา เนินการใดที่ถูกต้อง ขอแนะนํา ให้ใช้เวลาในการฝึกฝนและศึกษาราย ละเอียดเกี่ยวกับการเทรดฟอร์เร็กซ์ ทํา ความคุ้นเคยกับเทอร์มินัล และเรียนรู้คํา ศัพท์เพิ่มเติม แผนต่อเนื่องเท่านั้นที่ช่วยให้นักเทรด มีแนวทางที่มีเหตุผลและสร้างรากฐานที่มั่นคงสํา หรับการเทรดต่อไป

บ่อยครั้งรั้ที่ นักเทรดประเมินความสามารถของตนเองสูงเกินไปและเริ่มเร่งการเทรดอย่าย่ งเร็วเกินไป นั่นเป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดที่เกิด ขึ้นโดยนักเทรดที่เพิ่งเริ่มต้นเทรด ตามกฎแล้ว ขอแนะนํา ให้เทรดโดยใช้บัญชีทดลองเป็นระยะเวลาหนึ่งจนกว่ากลยุทธ์ที่แสดง ผลลัพธ์ที่มั่นคงจะได้รับการพัฒนาและสมบูรณ์แบบ ก่อนอื่นจํา เป็นต้องกํา หนดช่วงเวลาที่เหมาะสมสํา หรับการเปิดและปิดธุรกรรม เมื่อดํา เนินการเทรดด้วยบัญชีทดลอง จํา เป็นต้องมีแผนปฏิบัติการที่คิดไว้ล่วงหน้า ซึ่งมีสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้และอัลกอริทึม พฤติกรรมที่ชัดเจนซึ่งได้ผลสํา หรับสถานการณ์ การฝึกอบรม การฝึกฝน และการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบส่วนบุคคลอาจใช้เวลา นาน อย่าย่ งไรก็ตาม คุณไม่ควรเริ่มเทรดและเสี่ยงกับทรัพย์สิย์ สินทางการเงินของคุณ หากคุณไม่แน่ใจในความสามารถของตนเอง ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เมื่อปฏิบัติตามกฎที่เป็นทางการทํา ให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนคํา สั่งเทรดของคุณได้อย่าย่ งรวดเร็วและทันท่วงที และแก้ไขสถานการณ์ที่ยากลํา บากได้โดยสูญเสียน้อยที่สุด

ความเป็นเอกเทศและการจัดการเงินทุนเป็นแนวทางที่ดีที่สุดสํา หรับตลาดฟอร์เร็กซ์ อย่าย่ งไรก็ตาม คุณแทบจะไม่สามารถคาดหวัง ความสํา เร็จในระยะยาวได้หากปราศจากการวิเคราะห์ความผิดพลาดของผู้อื่น สิ่งสํา คัญคือ ต้องจํา ไว้ว่าในขณะที่ไล่ตามอัลกอริธึ มการเทรดที่มีประสิทธิภาพ สิ่งสํา คัญคือ ต้องแยกจากกัน เนื่องจากมีนักเทรดที่ร่วมเทรดจํา นวนมากในตลาดที่ใช้กลยุทธ์ ซึ่งความ สามารถในการทํา กํา ไรยังไม่ได้รับการยืนยันตามเวลา